ДЕКЛАРАЦИЯ за поверителност

ИВО ПЕТРОВ – АРХИТЕКТИ ООД е администратор на лични данни, по смисъла на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679).

Настоящата Декларация за поверителност на личните данни предоставя информация за начина, по който ИВО ПЕТРОВ – АРХИТЕКТИ ООД обработва събраните или получени лични данни на потребителите на портала www.ip-arch.info.

  1. Какви лични данни събираме?

ИВО ПЕТРОВ – АРХИТЕКТИ ООД обработва личните данни, които Вие (субектът на данните) ни предоставяте доброволно при регистрацията си в www.ip-arch.info. Ние обработваме следните Ваши лични данни:

  1. Защо са ни необходими?

Обработваме Вашите лични данни за следните цели:

Данните ще се използват само за горепосочените цели от ИВО ПЕТРОВ – АРХИТЕКТИ ООД.

Само служители на дружеството, които имат нужда от достъп до данните за постигане на горепосочение цели или за които законът изисква или позволява това, чрез своя потребителски идентификатор и лична парола имат достъп до Вашите данни.

Служителите на ИВО ПЕТРОВ – АРХИТЕКТИ ООД, които имат достъп до лична информация, са задължени да обработват тези данни само по указание на администратора (ИВО ПЕТРОВ – АРХИТЕКТИ ООД) и да не използват информацията за каквато и да е друга цел, освен за упражняване и/или изпълнение на права и/или задължения, произтичащи и/или съществуващи въз основа на валидно правно основание, вкл. въз основа на правоотношения, договорени между Вас и ИВО ПЕТРОВ – АРХИТЕКТИ ООД.

  1. На какво основание обработваме личните Ви данни?

За да обработваме Вашите лични данни законосъобразно, е необходимо да съществува валидно правно основание. В зависимост от целите, ние обработваме личните Ви данни на следните основания:

Когато обработваме личните Ви данни на основание даденото от Вас съгласие, имате право да оттеглите Вашето съгласие по всяко време, като оттеглянето има действие занапред и няма да засегне законосъобразността на обработването, основано на Вашето съгласие преди неговото оттегляне.

  1. Колко дълго съхраняваме данните Ви?

Ние ще запазим Вашата лична информацията, която обработваме или сме обработвали, докато не поискате тя да бъде изтрита и ако:

Ние ще запазим Вашата лична информацията, която обработваме или сме обработвали винаги, когато и докато:

  1. Какво правим със събраните лични данни?

Обработването на Вашите лични данни може да включва: събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране, промяна, извличане, изпозлване, подреждане, комбиниране, ограничаване, изтриване, унищожаване, разкриване чрез предаване или по друг подходящ начин.

Обработването, хостингът и съхранението на Вашите лични данни се извършват на територията на Р.България.

Дружеството обработва личните Ви данни, както следва:

Всички електронни и хартиени носители и бази данни, съдържащи лични данни, са надлежно защитени със съответните организационни и технически мерки според изискванията на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679).

За да ни помогнете да поддържаме високо ниво на сигурност, Ви молим да запазите поверителността на Вашата парола и да не я разкривате на трети лица.

  1. Споделяне на информация с трети страни

Защитата на личната Ви информация е важна за нас.

За изпълнението на услугите, които предоставяме, често ангажираме трети лица – подизпълнители и/или доставчици на продукти и услуги – които за да изпълнят функциите си имат достъп до личните Ви данни, които ние събираме и обработваме. За да защитим Вашата лична информация, декларираме пред Вас, че те са договорно задължени да се съобразят с Регламент (ЕС) 2016/679 за защита на личните данни и за неизползване на Вашата лична информация за други цели.

Ние няма да споделяме тази информация с други лица, освен ако и доколкото: 1) това се изисква и/или е позволено от нормативен акт, и/или е необходимо за изпълнение на дейността на Иво Петров – Архитекти ООД; 2) е необходимо за изпълнение на наши договорни задължения и 3) е налице откриване, разследване и предотвратяване на измами и други незаконни дейности от овластени органи.

Във всички други случаи ние споделяме Вашата лична информация с трети лица само, ако имаме Вашето изрично съгласие. Ако и когато се прехвърля Вашата лична информация на трети лица, ние ще гарантираме, че същата е защитена с подходящи средства.

  1. Какви са Вашите права?

Ако желаете да упражните някое от Вашите права или имате въпроси относно обработването на Ваши лични данни, моля, свържете се с нашия Отговорник по защита на личните данни, като изпозлвате следните данни за контакт: e-mail: office@ip-arch.com.

Отговорникът по защита на личните данни ще разгледа Вашата заявка/жалба и в рамките на 30 дни от получаването й ще получите отговор. При необходимост, този срок може да бъде удължен с още два месеца, в зависимост от сложността и броя на исканията, за което ще Ви информираме своевременно.

Ако смятате, че Вашите лични данни не са били обработени законосъобразно, можете да се свържете с Комисията за защита на личните данни и да подадете жалба (https://www.cpdp.bg/?p=pages&aid=6).

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪГЛАСИЕ

ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

 

Информиран съм относно Декларацията за поверителност на ИВО ПЕТРОВ – АРХИТЕКТИ ООД;

 

Съгласен съм ИВО ПЕТРОВ – АРХИТЕКТИ ООД да използва личните ми данни за:

Персонализиране на потребителите с достъп до системата;

Отговор на всички Ваши запитвания;

Предоставяне на актуална информация за развитието на проектите, в които сте включени;

Упражняване и/или изпълнение на договорените помежду ни права и задължения;

Персонализиране в предоставянето на услугите, според Вашите изисквания и нужди;

Персонално уведомяване за активност по проектите, в които сте включени;

Извършване на анализ на нуждите на потребителите за осигуряване на възможности за 1) подобрение функционалностите на системата и 2) повишаване качесвото на предоставяните услуги и продукти;

Осигуряване на маркетингова комуникация

 

Настоящото си съгласие предоставям доброволно и съм информиран, че мога да го оттегля по всяко време.

 

При деклариран отказ /немаркиране на разрешение/ да дадете съгласието си за обработване на Вашите лични данни за целите на ИВО ПЕТРОВ – АРХИТЕКТИ ООД, посочени в т. 2 от Декларацията за поверителност, ние не бихме били в състояние да Ви предоставим достъп до продукти и услуги, изготвени и/или предоставяни във връзка с договорните отношения помежду ни.